Muunneltavat teollisuuskalusteet sekä kone- ja laitesiirrot

Ota meihin yhteyttä »
Vastaamme viimeistään seuraavana arkipäivänä

Tutustu tuotevalikoimaan »
Valmistamme kalusteet itse

Liity sopimusasiakkaaksi »
Saat alennuksia ja tilaat verkkokaupasta laskulla ilman arvonlisäveroa

Tämä on Putkiaivot Oy:n (Y-tunnus 2294558-2) laatima henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.02.2023.

Rekisterin pitäjä

Putkiaivot Oy (Y-tunnus: 2294558-2)

Pursimiehenkatu 8 B, 24100 Salo

putkiaivot@putkiaivot.fi

+358207614660

Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa

Putkiaivot Oy

putkiaivot@putkiaivot.fi

+358207614660

Rekisterin nimi

Markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Perustiedot
 • Organisaatiota koskevat tiedot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • Tehtyjen ostojen ja ostoprosessin tiedot
 • Asiakkuushistoria

Tietojen säilyttämisaika

Niin kauan, kun ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset perusteet. Näitä ovat mm. henkilön antama suostumus henkilötietojensa käyttöön, verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä muodostunut sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa rekisteröitymisen yhteydessä syntynyttä liikesuhdetta.

Putkiaivot Oy:n asiakasrekisteriä käytetään:

 • asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon
 • tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • palvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi
 • väärinkäytösten ehkäisemäksi

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista sekä mm. Putkiaivot Oy:n sähköisistä asiakastietojärjestelmistä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo tunnukset verkkokauppaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan organisaation käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle, ellei se ole organisaation tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Osa evästeistä on ns. välttämättömiä, jotta verkkosivut toimivat.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

– vierailijan IP-osoite

– vierailun ajankohta

– selatut sivut ja sivujen katseluajat

– vierailijan selain

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Voit päivittää suostumuksesi milloin vain napsauttamalla sivuston vasemmassa alakulmassa olevaa pientä kuvaketta. Lisäksi useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa myös mittaus- ja analyysipalveluihin, kuten Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads. Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome- selaimen lisäosalla.

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

 • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka ja markkinointi  
 • Complianz: Evästesuostumustyökalu 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Jos rekisteröity on rekisteröitynyt verkkokaupan käyttäjäksi voi hän tarkistaa omat tietonsa kirjautumalla järjestelmään. Mikäli rekisteröity ei ole rekisteröitynyt käyttäjäksi, niin hänen tulee ottaa yhteyttä puhelimitse +358207614660 tai sähköpostitse putkiaivot@putkiaivot.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Hänen tulee ottaa yhteyttä puhelimitse +358207614660 tai sähköpostitse putkiaivot@putkiaivot.fi.                

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700

tietosuoja(a)om.fi www.tietosuoja.fi

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

putkiaivot logo

Innovatiivisia ratkaisuja
vuodesta 2009

Putkiaivot Oy

Pursimiehenkatu 8 B
24100 Salo

Katso kartalla »

luotettava kumppani logo kauppalehti menestyjät logo suomen vahvimmat platina logoISPM 15 merkintä (ISPM 15-merkintäoikeus)

Copyright © 2024 Putkiaivot Oy